Общи условия

Общи условия за провеждане на събития в платформата на Дизайн академия “Когнитус” валидни към декември, 2017 г.

Дизайн академия “Когнитус” управлява Интернет платформа, достъпна на www.cognitus.bg и други домейни (наричана по-долу “платформа”). Платформата  дава възможност на регистрирани потребители (наричани по-долу “автори”) да подават идеи, предложения за дизайн, работи и друга творческа продукция (наричани по-долу “идеи”) като част от проекти, спонсорирани от клиентите на Дизайн академия “Когнитус”  на платформата (наричани по-долу “проекти”).

На клиентите на Дизайн академия “Когнитус” се дава възможността да придобият права да използват идеите, подадени от авторите от Дизайн академия “Когнитус” и/или авторите. Подробности относно това как функционира платформата са обяснени на клиента, който е запознат с тях.

Общите клаузи и условия, описани по-долу, съдържат основните правила, които управляват използването на платформата и всички свързани законови транзакции и квази-договорни действия между клиента и Дизайн академия “Когнитус”  . Проекти могат да бъдат също предмет на други специфични за проекта клаузи и условия, които ще имат предимство пред общите клаузи и условия в случай на съмнение.

1. Услуги, осигурени от Дизайн академия “Когнитус”  

1.1 Дизайн академия “Когнитус” предоставя услугите, определени в съответни текстове. По-специално, Дизайн академия “Когнитус”  координира инициирането и общото /принципното/ изпълнение на проектите на платформата и с авторите.

1.2 Освен това, Дизайн академия “Когнитус” осигурява също управлението на платформата като доставчик на услуги постоянно /на постоянен принцип/. За разлика от това, услугите на Дизайн академия “Когнитус” изключват, принципно, каквито и да било услуги, които обикновено се извършват от рекламна агенция, освен ако те не са изрично уточнени като елемент на офертата за услуга. По-специално, Дизайн академия “Когнитус” няма да бъде задължена да проучва възможността за защита или използваемост на идеи (например като бранд), подадени от авторите в процеса на даден проект, освен ако не му бъде дадена отделна комисиона да го направи. Освен това, задълженията на Дизайн академия “Когнитус” не включват проучването на правни въпроси относно идеята и съдържанието, използвани от авторите в нейните рамки, възникващи по-конкретно в сферата на авторското право, законите за конкуренция и търговска марка, освен ако не му бъде дадена отделна комисиона да го направи.

2. Задължения на клиента да сътрудничи, права на използване към правата за интелектуална собственост на клиента

2.1 Успехът на един проект зависи в значителна степен от краткото описание, даден на авторите, т.е. информацията, с която им е дадено да разполагат за възложената задача. За да даде най-доброто възможно кратко описание на авторите, в интерес на клиента, клиентът ще направи всички документи и информация, които се изискват или могат логично да бъдат поискани от Дизайн академия “Когнитус”, разполагаеми, за да може конкретно да предостави договорените със споразумение услуги, за да може да осъществи съревнованието. Конкретно, клиентът ще направи разполагаем за Дизайн академия “Когнитус” подробно кратко описание за авторите, което дава възможност на Дизайн академия “Когнитус” да опише проекта на авторите. Клиентът ще осигури всяко друго сътрудничество, което се изисква за започване и изпълнение на проекта.

2.2 На Дизайн академия “Когнитус” и авторите ще им бъде позволено да използват имена, лога, брандове и други материали и обекти, които е възможно да бъдат предмет на авторско право, права върху интелектуална собственост или други защитени права на клиента или трети страни, до степен, изискуема за изпълнение на настоящото споразумение и на проекта. Това прехвърляне на права покрива, например, търговски марки, искания, текст, фотографии на продукти и т.н., които може да бъдат изискани като материал за описание на проекта и подготовка на краткото описание от страна на Дизайн академия “Когнитус” и/или за разработването и реализацията на дадена идея от страна на авторите като част от даден проект. Освен това, Дизайн академия “Когнитус” може също да използва логото и търговската марка на клиента на платформата, за да популяризира проекта, за документационни цели и за свои подходящи маркетингови цели (например, на брошури на Дизайн академия “Когнитус”).

2.3 Клиентът ще даде на Дизайн академия “Когнитус” ясно писмено уведомление дали, как и до каква степен възнамерява да използва кои идеи (експлоатационен интерес), за да може да придобие съответните права на ползване на идеите в съответствие с лицензионното споразумение.

3. Права за ползване

Придобиването на права за ползване се ръководи от лицензионното споразумение между клиента и Дизайн академия “Когнитус” и, където е приложимо, от типа проект на договора за работа между клиента и автора.

4. Клаузи на плащане и компенсация за услугите

4.1 Стоките и услугите, осигурени от Дизайн академия “Когнитус”, се компенсират с таксата, договорена в съответния текст.

4.2 Където Дизайн академия “Когнитус” приема също отговорност за уреждане на плащания с авторите, тя ще включи тези плащания като разходи в своята фактура. Уреждането на тези плащания не въвежда в сила никакво допълнително задължение от страна на Дизайн академия “Когнитус” към клиента, различно от обработване на плащането; по-конкретно, това не прави авторите представители или агенти на Дизайн академия “Когнитус”.

4.3 Фактурата ще бъде издадена, когато проектът започва на платформата или при приключването на даден уъркшоп. Паричното възнаграждение, премията за признаване и всички останали възнаграждения, дължими на Дизайн академия “Когнитус”, са дължими за плащане веднага след получаване на фактурата. Дизайн академия “Когнитус” ще издаде на клиента фактура в съответствие с търговската и счетоводна практика за фактически предоставените услуги.

4.4 Дизайн академия “Когнитус” трябва понякога да използва услугите на трета страна, за да изпълни проекти.

Фактури, издадени от такива трети страни, и други разходи, понесени от Дизайн академия “Когнитус” за изпълнение на това споразумение, ще бъдат начислени на клиента само след предварителна консултация и одобрение.

4.5 Всички цени са обект на ДДС по предписания, изискван от закона процент.

4.6 В зависимост от обема на комисиона и/или проекта, Дизайн академия “Когнитус” има правото да изисква уместни плащания в аванс.

4.7 Фактурираната сума е дължима при получаване на фактурата от страна на клиента и платима в рамките на период, определен във фактурата. Ако не е определен период на плащане във фактурата, плащането трябва да бъде направено в рамките на 14 дни от получаването на фактурата. 

5. Отговорност на Дизайн академия “Когнитус”

5.1 Дизайн академия “Когнитус” ще бъде отговорен в съответствие със законно установените положения за загуба или вреда, понесени от клиента, които са резултат от преднамерена или очевидна небрежност, която е следствие на липсата на гарантираното качество, която се дължи на виновно нарушаване на съществени договорни задължения (кардинални задължения), която е следствие на виновна травма за живота, тялото или здравето или която е предмет на носене на отговорност в съответствие със законите в Република България.

5.2 Кардинални задължения са такива договорни задължения, чието изпълнение е съществено за правилното изпълнение на споразумението, на чието спазване договорните страни могат да разчитат и чието нарушаване подлага на риск постигането целта на споразумението.

5.3 В случай на нарушаване на кардинално задължение – при условие, че вредата се дължи единствено на лека небрежност – отговорността ще бъде ограничена до такава вреда, която трябва обикновено да се очаква да възникне от използването на платформата.

5.4 Правото на клиента да предяви иск за щети ще изгуби сила след една година. Срокът започва на датата, на която възникне такова право за предявяване на вреди и информираността на клиента относно това или за грубото пренебрегване на причините за такива предявявания и за идентичността на нарушаващата страна. Въпреки това, правото за предявяване на иск изтича три години след акта на нарушаване.

6. Отмяна на събитие

Събитие организирано от Дизайн академия “Когнитус” може да бъде отменено в следните случаи:

6.1 Ненабиране на необходимия минимален брой участници за осъществяване на организираното събитие. Недостатъчният брой участници, записали се за конкретното събитие, е основание за освобождаване от отговорност, ако участващият в събитието бъде уведомен навреме за неговата отмяна. Срокът за уведомяване не бива да е по-малък от 3 работни дни преди обявената дата на събитието, за да може участникът да планира и подреди ангажиментите си по друг начин. Ако прецени за уместно, Дизайн академия “Когнитус” обявява нова дата за отмененото събитие и уведомява участниците за промените.

6.2 Непреодолима сила. Съгласно Директива 90/314 ЕИО, непреодолима сила (форсмажорно обстоятелство) са „необичайни и непредвидими обстоятелства извън контрола на страната, която се позовава на тях, чиито последици не биха могли да бъдат избегнати, дори и ако е положила всички усилия“. Ако прецени за уместно, Дизайн академия “Когнитус” обявява нова дата за отмененото събитие и уведомява участниците за промените.

6.3 Отмяна на събитието се дължи на участника. Според българското законодателство, когато отмяната е продиктувана от самия участник, той няма право да претендира обезщетение за вреди. Законът не се интересува от причините, поради които се стига до такава отмяна - това могат да са обстоятелства, свързани с виновното поведение на участника, или причини, дължащи се на участника, макар той да няма вина за тях.

7. Обезщетения при отмяна на събитие

Отмяната на събитие е субективно потестативно право на организатора, едностранно да прекрати обявеното предварително събитие, което възниква при невъзможност за неговото изпълнение, дължащо се или на поведението на самия организатор, или на причини, за които той не отговаря. В резултат от упражняването на това право, съществуващото правоотношение между страните по повод реализиране на събитието се преустановява и бива заменено с ново между същите страни, но с нова дата, или се отменя за неопределен срок. Участници, които вече са заплатили своето участие в събитие, но по някаква причина то е отменено, имат право да получат обратно заплатените средства, ако преценят за невъзможно участието си в същото събитие с насрочената нова дата. 

8. Агенти

8.1 Дизайн академия “Когнитус” има правото да търси под-изпълнители или други агенти, за да осигури договорените в споразумението услуги. Това се прилага също и за екипа професионалисти на свободна практика на Дизайн академия “Когнитус”, които са интегрирани в работната и организационна структура на Дизайн академия “Когнитус”. Дизайн академия “Когнитус” ще гарантира, че под-изпълнители и други агенти и персонал на свободна практика отговарят на условията и клаузите на настоящото споразумение.

8.2 Дизайн академия “Когнитус” ще сключи всяко необходимо споразумение с трети страни за целта да осигури целия персонал и материални ресурси, необходими за изпълнението на проекта от свое собствено име и за своя собствена сметка.

9. Неоповестяване, съхраняване на данни

9.1 Дизайн академия “Когнитус” ще третира цялата информация, която разбере по време на сътрудничеството с клиента и която не е предвидено да бъде оповестявана на трети страни, с максимална поверителност. Дизайн академия “Когнитус” ще задължи служителите и трети страни, които получават такава информация и документи за целта на работата във връзка със споразумението, да спазват същата поверителност. Задължението за неоповестяване се прилага отвъд срока на споразумението и индивидуалната комисиона.

9.2 Където клиентът пожелае, Дизайн академия “Когнитус” може да уреди споразумение за неоповестяване (NDA) да бъде сключено между клиента и даден автор, участващ в даден проект. Дизайн академия “Когнитус” не е страна по такова споразумение за неоповестяване и поради това не може да поеме каквато и да било отговорност или гаранция за нарушения на задължения от страна на автора и за правно действие, което е било предприето и/или приложено срещу автора за нарушаване на задълженията.

10. Гаранция за недостатък на правото на собственост

10.1 Гаранцията за недостатък на правото на собственост зависи от типа на съответния проект:

10.1.1 ПУБЛИЧЕН/ЧАСТЕН проект: Дизайн академия “Когнитус” ще осигури гаранция за нарушаваето на собственическите права на трета страна, където въпросните права са предоставени на клиента от Дизайн академия “Когнитус”.

10.1.2 Проект ПОКАНА: Отговорността за недостатък на правото на собственост ще бъде приета от страна на автора в съответствие със споразумението, сключено между автора и клиента.

10.1.3 Отговорност от страна на Дизайн академия “Когнитус” и/или автора ще бъде изключена, ако недостатък на правото на собственост може да бъде приписан на материал на клиента или на трета страна, който е бил използван като част от идеята.

10.1.4 Освен това, недостатък на правото на собственост няма да настъпи, ако авторът създаде обозначавания /указания/, имена и т.н. като част  от неговата идея и клиентът използва споменатите обозначавания и т.н. без да проведе подходящо проучване или упълномощи Дизайн академия “Когнитус” да го направи.

10.1.5 Накрая, недостатък на правото на собственост няма да се появи, ако то е базирано на използването на материали на трета страна (включително такива материали, които са покрити с безплатен лиценз като Creative Commons) и клиентът е обезпечен или се е съгласил с такива материали. От Авторите се се изисква да отбелязват материали на трета страна като такива

10.2 В случай на нарушаване на правата на която и да е трета страна, Дизайн академия “Когнитус” и/или авторът ще получи правото, в приемлива за клиента степен, да видоизмени договореното изпълнение по такъв начин, по който то вече не е предмет на защита на нарушени права на трети страни, но все още съответства на клаузите на споразумението, или да получи разрешение, че то може да се ползва като разрешено от споразумението без появата на допълнителни разходи за клиента.

10.3 Гаранционният период е една година и започва с края на проекта.

10.4 Въпреки другите клаузи на настоящото споразумение, страните ще се уведомят една друга незабавно и в писмен вид, ако и когато каквито и да било претенции бъдат предявени срещу тях за нарушаване на правата на собственост.

11. Ръководител на проект, указания на клиент

11.1 Клиентът и Дизайн академия “Когнитус” ще номинират ръководител на проект, който ще бъде отговорен за осигуряването на обвързваща информация. Ръководителите на проекти ще бъдат упълномощени да дават и получават декларации, с изключение на уведомление за прекратяване. Ръководителят проект на Дизайн академия “Когнитус” ще бъде точката за контакт на клиента и отговорен за всички въпроси, възникващи в процеса на проекта и за получаване на всякаква информация, която клиентът дължи, и всякакви други задължения, възникващи в резултат на сътрудничеството. Ръководителят проект, номиниран от клиента, трябва незабавно да предаде цялата информация, свързана с изпълнението на проекта, трябва да взима решения и посреща отговорностите, възникващи в резултат на сътрудничеството. Ръководителят проект е упълномощена участваща страна.

11.2  Клиентът се ангажира да осигури упълномощавания, одобрения и указания своевременно и да осигури документи и информация, така че Дизайн академия “Когнитус” да може да извърши работата лесно и в разумен срок, без да понася допълнителни разходи или да понесе намаляване на качеството. Всякакви допълнителни разходи, понесени като резултат от забавено упълномощаване или одобрение ще бъдат понесени от клиента. Указанията трябва да бъдат дадени поне в писмен вид.

12. Заключителни разпоредби

12.1 Ако която и да било клауза от настоящото споразумение бъде или стане невалидна, то валидността на останалата част от споразумението остава незасегната от това. Невалидната клауза ще бъде заместена от друга, която е най-близка до намерението на двете страни в съответствие с това, което е законово възможно.

12.2 Страните по настоящото споразумение се съгласяват, че мястото на юрисдикция ще бъде гр. Русе, България за всякакви спорове, породени от сключването, изпълнението или прекратяването на настоящото споразумение. Споразумението ще се управлява съгласно българското законодателство.

Клаузи за ползване за автори към декември, 2018 г.

“Когнитус” ООД, ул. Добруджа №4, 7000 Русе, България (назоваван тук като Дизайн академия “Когнитус”) управлява платформата, достъпна на URL www.cognitus.bg  (назовавана тук като „платформа”). Отделни проекти, групови проекти и/или други творчески проекти (назовавани тук събирателно като „проекти”) са организирани редовно на платформата, публикувани от компании трети страни (тук назовавани „клиенти”) или от Дизайн академия “Когнитус”. В рамките на обхвата на проектите вие – успоредно с много други международни творчески таланти (назовавани тук събирателно „автори”) – можете да подавате идеи и/или друга работа (назовавана тук събирателно „идеи”). Освен това, клиенти и Дизайн академия “Когнитус” може да закупят идеи, подадени от авторите към платформата, за да ги експлоатират комерсиално.

Клаузите на ползване, описани по-долу, съдържат основните правила, които ръководят ползването на платформата и всички свързани законови транзакции и квази-договорни действия между авторите и Дизайн академия “Когнитус”. Освен това, проектите са управлявани и от специфични или други проектни клаузи, които в случай на несигурност имат предимство пред настоящите клаузи на ползване. Договорните клаузи, договорени между Дизайн академия “Когнитус” и индивидуални клиенти, се прилагат за клиенти, които желаят да организират проекти.

По този начин ние отхвърляме всякакви клаузи и условия на автори, доколкото те съдържат положения, които се различават от или са в конфликт с клаузите на ползване, изложени по-долу, клаузите на проекта и/или други проектни клаузи.

1. Определения /дефиниции/

Според настоящите общи клаузи на ползване, следните понятия имат следното значение.

1.1 “Автор” е всеки човек или юридическо лице, което се е регистрирало да участва в проекти на платформата. Като част от регистрацията, съответният човек трябва да посочи дали регистрацията е била направена от негово собствено име или като представител на юридическо лице. Ако човекът, който извършва регистрацията, действа от името на юридическо лице, този човек трябва да гарантира, че е упълномощен да представя юридическото лице. Ако регистрацията се извършва от името на юридическо лице, човекът, който извършва регистрацията, както и юридическото лице, са считани, че са “автори” по смисъла на настоящото споразумение.

1.2 “Клиент” е който и да било спонсор на платформата, който я използва, за да постави свои собствени проекти на платформата на базата на отделно договорно споразумение с Дизайн академия “Когнитус” и в които авторите могат да участват.

1.3 “Идеи” по смисъла на тези клаузи на ползване е цялото творческо съдържание, което един автор поставя и прави достъпно в даден проект (виж по-долу за повече по този въпрос) на платформата. Понятието покрива идеи за комуникации, концептуални планове, друг текст, графична работа, фотографии, видеа, музикални композиции, скечове и други образи, които са подадени в дигитална форма.

1.4 “Работни образци” според настоящите клаузи на ползване е цялото творческо съдържание, което авторът поставя в своя творчески профил в дигитална форма с цел да представи себе си.

1.5 “Карма“ по смисъла на настоящите клаузи на ползване е специфичен Дизайн академия „Когнитус”-индикатор за активността на един автор на платформата и за качеството на тази активност. Примери за активност включват следното: коментиране върху, оценяване, продаване на идеи, продаване на идеи или достигане на най-високо място с дадена идея. Дизайн академия „Когнитус” може да определи, промени и претегли тези качества различно. На авторите може да бъдат дадени конкретни права и привилегии, базирани на стойността на тяхната карма (например за да оценяват идеи). Няма обаче автоматично упълномощаване за това.

2. Регистрация и сключване на потребителското споразумение

2.1 За да е способен да ползва всички функции на платформата и по-специално за да подава идеи, авторът трябва да се регистрира в платформата освен за останалите неща и за идентификационни цели. Дизайн академия „Когнитус” осигурява он-лайн формуляр за целите на регистрацията. След като авторът е въвел изискваните данни, тогава авторът трябва да даде съгласието си относно тези клаузи на ползване. С подаването на формуляра авторът създава профил на платформата. В същото време авторът получава потвърждаващ e-mail, съдържащ линк, на e-mail адреса, който е дал. Кликвайки върху линка, авторът проверява e-mail адреса и, чрез разширение, потребителския акаунт. Потребителското споразумение е сключено, когато авторът кликне върху линка.

Като алтернатива, регистрацията може да бъде изпълнена чрез провайдъри на трета страна (например Facebook или Twitter). Подробности относно това могат да бъдат намерени в нашата Политика за поверителност на данните. В този случай няма да бъде дадено отделно уведомление за активация, а потребителското споразумение е сключено, когато авторът се съгласи с тези клаузи на ползване на платформата.

2.2 Авторът е задължен да осигури истински данни и, където въпросните данни са задължителни, пълни подробности относно изискваната информация по време на регистрацията. По-специално, на автора не е позволено да въвежда данни на трети страни. Дизайн академия “Когнитус” си запазва правото да изисква доказателство относно идентичността на автора и автентичността на данните, подадени в процеса на регистрация. Освен това, Дизайн академия “Когнитус” също си запазва правото да провери идентичността на автора чрез прочитане на техническа информация (като IP адрес и др.) или чрез използване на други технически средства. След регистрация авторът трябва незабавно да обнови всякакви данни, поставени в неговия потребителски акаунт, ако те се променят. Многократна регистрация под различни потребителски имена не е разрешена.

2.3 В процеса на регистрация авторът определя потребителско име и парола (назовавани тук “данни за достъп”). Авторът трябва да пази данните за достъп в тайна и да ги съхранява обезопасени от достъп на неупълномощени трети страни. Не се позволява да показва тези данни на трети страни, включително други автори. Ако авторът загуби данните за достъп или ако открие или подозира, че данните за достъп са били използвани от неупълномощена трета страна, той трябва да докладва това на Дизайн академия “Когнитус” незабавно.

2.4 Дизайн академия “Когнитус” си запазва правото да отклони регистрация на автор без да дава причина за това.

2.5 На малолетни и непълнолетни лица или други лица без правоспособност или с ограничена правоспособност да сключват договор не е позволено да се регистрират за ползване на платформата без съгласието на своя  законен настойник (и). Ако бъде извършена регистрация от лице, което е в нарушение на гореспоменатите изисквания, Дизайн академия “Когнитус” ще бъде упълномощен да оттегли и да изтрие регистрацията.

2.6 Дизайн академия “Когнитус” си запазва правото да показва реклама на трета страна във профил на потребител и да запазва рекламно място на страниците с профили с тази цел.

2.7 Въпреки възможността да представи своите собствени образци и свързаната с това самореклама, авторът не може да използва потребителския профил, за да рекламира свои собствени комерсиални оферти (под формата на ценови листи и др.). Всяко рекламиране на оферти на трета страна е забранено.

3. Проекти

3.1  Дизайн академия “Когнитус” или клиенти редовно организират проекти на платформата, в които авторите могат да участват. Мерките за всеки един проект може да се различават едни от други. Авторът може да научи клаузите за участие от условията и краткото описание на съответния проект.  

3.2 Условията на съответния проект определят дали фиксирана компенсация, и/или парично и/или непарично възнаграждение може да бъде спечелено чрез участието в проекта. Ако проектът не съдържа конкретни данни относно това, в този случай на неустановеност може да се заключи, че (1) авторът може да получи парично и/или непарично възнаграждение чрез участие в проекта, което (2) е отпуснато от клиента и/или от жури и/или посредством консултация с общността и/или с Дизайн академия “Когнитус”.

3.3 Всички проекти са предмет на положенията в настоящите клаузи на ползване, по-специално раздел 9, отнасящ се до отговорността на автора относно съдържанието, което той дава, както и до съответните проектни положения и всякакви други допълнителни клаузи, предадени на автора от Дизайн академия “Когнитус” или от съответния спонсор на проекта. Авторът трябва да приеме всички положения, предписани от Дизайн академия “Когнитус” или спонсора, за да участва в съответния проект.

3.4 Дизайн академия “Когнитус” и клиентът си запазват правото да прекратят всеки проект предсрочно без да посочват причини. Дизайн академия “Когнитус” и клиентът си запазват правото да ограничат достъпа до определени проекти за конкретни автори или групи от автори и по този начин да направят участието предмет на специални условия (виж раздел 3.1.). Дизайн академия “Когнитус” може да въведе съответни критерии за тази цел.

3.5 Проекти с ограничен достъп са поверителни. На автора не е позволено да разкрива съкратеното описание, части от съкратеното описание или каквато и да било друга информация, съдържаща се в съкратеното описание, на трети страни, или да използва гореспоменатото извън проекта. Дизайн академия “Когнитус” или клиентът може да изискат от автора да даде съгласието си за споразумение за неразкриване на информация (NDA) за избрани проекти.

4. Рейтинги /Оценки/ и коментари

4.1 При определени условия и за определени проекти авторите могат да оценяват и коментират върху идеите и свързаните работи на други автори в процеса на даден проект.

4.2 Рейтингите и коментарите са публично достъпни – освен в случай на проекти с ограничен достъп, както е определено в раздели 3.5. – което означава, че името/снимката/работата на автора ще бъде показана.

4.3 Рейтингите се обработват, използвайки алгоритъм, осигурен от Дизайн академия “Когнитус”, за да се избегне некоректно преценяване (например един положителен рейтинг без нито един негативен рейтинг би произвел резултат от 100 % одобрение, докато 98 позитивни рейтинги и два негативни рейтинга биха дали резултат от само 98 % одобрение; алгоритъмът е направен да компенсира такива деформации). Идеята, която постигне най-високия рейтинг, печели проекта. Дизайн академия “Когнитус” си запазва правото да адаптира алгоритъма към променящите се условия, за да гарантира, че са постигнати колкото се може повече безпристрастни резултати. Алгоритъмът е една от комерсиалните тайни на Дизайн академия “Когнитус” и затова не може да бъде разкрит.

4.4 Гласуването е съществена функция на общността на Дизайн академия “Когнитус”. Авторите трябва да се стремят да бъдат колкото се може повече обективни и да спазват условията и критериите, които са приложими за гласуване. Следните правила се прилагат, за да се гарантира почтеността на гласуването:

4.4.1 Авторът не може да дава рейтинг за идеи, в чието разработване или изпълнение е участвал.

4.4.2 Освен това е забранено да дава рейтинги, използвайки фалшив или повече от един акаунт на автор.

4.4.3 Авторът поема ангажимент да подаде обективни рейтинги и да използва пълния диапазон на функцията за гласуване.

4.4.4 Авторът е задължен да уважава правата на другите автори в рейтингите и коментарите си. По-специално това включва въздържане от обиждане на другите автори или увреждане на техните идеи. Критиката е позволена, но тя трябва да бъде обективна и уместна във всеки един случай.

4.4.5 Освен това не е позволено да се правят заговори с други автори, за да се изрази конкретна критика или да се подаде конкретен коментар или рейтинги.

4.4.6 Не е позволено убеждаването на други автори да подадат конкретни рейтинги, независимо дали чрез използването на заплахи, предлагането на облаги, подаването на взаимно позитивни рейтинги или по какъвто и да е друг начин.

4.5 В случаи, където Дизайн академия “Когнитус” заподозре, че правилата са били нарушени, може да блокира автора/авторите временно или за постоянно, да ги изключи от платформата и/или, в случай на сериозно нарушение, да упражни извънредното си право да прекрати споразумението за ползване. Дизайн академия “Когнитус” наблюдава и анализира всички процеси на гласуване и ще се намеси, където е необходимо. Дизайн академия “Когнитус” си запазва правото да анулира гласуванията на отделни автори, когато подозира манипулация, и може като последствие от това, да измени резултата от даден проект по съответен начин.

5. Класиране и парично възнаграждение

5.1 Като част от даден проект могат да бъдат присъдени парични и/или непарични възнаграждения (виж раздел 3.2), според рейтинг, даден от общността. В този случай всеки автор може да оцени дадена идея, използвайки рейтинговата система на Дизайн академия “Когнитус” (виж раздел 4 по-горе). Идеи, които съответно достигнат най-високите рейтинги, печелят проекта и предложените възнаграждения.

5.2 Дизайн академия “Когнитус” проверява целия процес на проекта и след крайната дата на подаване, дали има някакви индикации за възможна злоупотреба на функцията за оценяване /рейтинговата функция/. При условие, че случаят не е такъв, Дизайн академия “Когнитус” ще обяви победителите на платформата. Въпреки това, в случай на каквито и да било подозрения за злоупотреба с рейтинговата функция по време на периода на оценяване, Дизайн академия “Когнитус” си запазва правото да анулира рейтингите за въпросните авторите или целия процес на гласуване. В последния случай резултатът за целия проект ще бъде анулиран; предложените възнаграждения няма да бъдат изплатени.

5.3 Победителите за даден проект ще получат предложените възнаграждения. Общностни възнаграждения /възнаграждения за общност/ се присъждат в низходящ ред. Изборът на присъждане на клиента се избира от клиента, независимо от класирането. Заинтересованите автори са задължени да осигурят на Дизайн академия “Когнитус” своето пълно име /наименование/, адрес и данни на сметка, ако все още не са го направили в творческия си профил. Дизайн академия “Когнитус” не е задължен сам да установи данните, изисквани за изплащане на възнаграждения. В този случай Дизайн академия “Когнитус” е упълномощен също, но не задължен, да провери дали данните, осигурени от автора, са коректни. Дизайн академия “Когнитус” може, по-специално, да изиска от автора да подаде копия на официални документи (например лична карта или ЕГН /идентификационен номер/).

6. Плащания

6.1 Дизайн академия “Когнитус”, като основен принцип, ще извършва плащания чрез PayPal и други онлайн разплащателни инструменти, както и по банкова сметка.

6.2 Ако даден автор не е способен да получава плащания чрез PayPa, и други онлайн разплащателни инструменти, както и по банкова сметка.

l, плащане може да бъде извършено чрез банков трансфер. За тази цел авторът трябва да осигури данните от банкова сметка, която позволява да бъде извършено плащане. Авторът ще бъде задължен да понесе разходите, свързани с банковия трансфер и всякакви откази на плащане или други такси и разходи.

6.3 Дизайн академия “Когнитус” си запазва правото да осъществи проверка на идентичността на автора и проверка на банковата или PayPal сметка на автора преди плащане. Авторът се ангажира да сътрудничи с проверката в уместна степен. Дизайн академия “Когнитус” е упълномощена да откаже плащане, ако авторът не сътрудничи по начина, поискан от Дизайн академия “Когнитус”.

6.4 Авторът ще получи кредитен ваучер/кредитна бележка като доказателство за спечелването. Той се изпраща на автора при плащането. Дизайн академия “Когнитус” може да направи плащането да зависи от издаването на дължима и надлежна фактура от страна на автора, посочваща Дизайн академия “Когнитус” като получател на фактурата. Фактурата трябва да съдържа цялата изисквана информация, за да отговаря на Немските данъчни наредби и която Дизайн академия “Когнитус” изисква, за да претендира за данък /предяви данъчни права/. Дизайн академия “Когнитус” ще информира автора относно данъчните изисквания при поискване.

6.5 Спечелилият носи единствен отговорността за плащането на всякакъв дължим данък във връзка с дадено плащане.

7. Качване на работни образци на потребителски профил

7.1 Авторът може да представи себе си и своя талант на широката общественост и на общността в потребителския профил на платформата. За тази цел той може да качи работни образци, по-специално снимкови, видео и аудио файлове в популярни формати, на своя потребителски профил. Дизайн академия “Когнитус” си запазва правото да отхвърли или да изтрие работните образци на автора, качени на профила на потребителя без да посочва някаква причина.

7.2 Автор, който качва работни образци на своя потребителски профил, предоставя на Дизайн академия “Когнитус” не-изключителни прехвърляеми права, без ограничение върху времето, пространството или съдържанието, да използва съдържанието до степента, която се изисква за функционирането на платформата. По-специално, авторът предоставя на Дизайн академия “Когнитус” правото да държи работните образци на платформата за достъп от трети страни (правейки ги достъпни за обществеността) и да прави всякакви копия, необходими за тази цел. Авторът предоставя също на Дизайн академия “Когнитус” правото да редактира въпросните работи, за да ги представи по-благоприятно на уеб сайта.

7.3 Авторът може да кандидатства за определени проекти само чрез подаване на работни образци, ако желае да участва в проекти с ограничен достъп в съответствие с раздел 3.5.

8. Писане на съобщения / Мрежи /Нетуъркинг/

За автора е възможно да изпраща съобщения до други автори чрез системата за съобщения, осигурена от Дизайн академия “Когнитус”, и да прибавя други автори като контакти към своя потребителски профил. На автора не е позволено по никакъв начин да използва системата за съобщения или функциите за мрежи /за нетуъркинг/ автоматично, например за спамене или за да прибавя приятели. Освен това авторът трябва да уважава изразеното желание на друг автор да не бъде, или да не бъде повече, търсен.

9. Недопустимо съдържание

9.1Авторът гарантира на Дизайн академия “Когнитус”, че няма да подава на платформата никакво незаконосъобразно или по друг начин недопустимо съдържание в съответствие с настоящата клауза и/или да предлага такова съдържание или прави достъпно такова съдържание достъпно и/или да го рекламира.

Това се прилага по-специално към съдържанието (особено графики, видеа, фотографии, музикални парчета и текст)

9.1.1 което нарушава клаузите на българския НПК или други криминални нормативи и/или представлява средство за пропаганда по смисъла на НПК.

9.1.2 чието съдържание се цели срещу основния ред на свободната демокрация или концепцията за международно разбирателство,

9.1.3 което използва символите на неконституционни организации по смисъла на НПК.

9.1.4 което подбужда омраза към части от населението или срещу определена национална, расова, религиозна или етническа група, което проповядва насилие или тиранични действия срещу тях, което атакува достойнството на другите чрез обида, зловредно засягайки или опозорявайки  части от населението или някоя от гореспоменатите групи или което изобразява грубо или по друг начин брутално насилие срещу хора по какъвто и да е начин,

9.1.5 което възвеличава или банализира такива действия на насилие или което описва жестокостта и бруталността на действие по начин, който нарушава човешкото достойнство; това се прилага също към виртуални представяния, които величаят войната,нарушават човешкото достойнство, по-специално чрез описването на умиращи хора или които са или са били подложени на крайно физическо или умствено страдание, докато цитира реални факти без да има какъвто и да било оправдан обществен интерес към такава форма на представяне или предаване; всяко предоставено споразумение е несъответстващо,

9.1.6 което изобразява деца или млади хора в неестествени  или безсрамни сексуални пози, които са порнографски или изобразяват директно насилие, сексуалното насилие на деца или млади хора или сексуални актове между хора и животни, което е включено в НПК.

9.1.7 които по какъвто и да е друг начин са порнографски, които са били включени в НПК или чието съдържание е еквивалентно на или много подобно на работа, включена в подобен списък, и/или ясна вероятността за сериозна заплаха за развитието на децата и младите хора или отглеждането им като независими и активни членове на обществото, взимайки предвид специфичния ефект на средата на предаване.

9.1.8 Авторът трябва да уведоми Дизайн академия “Когнитус” за всякакво съдържание, което е вероятно да постави в риск развитието на децата и младите хора или отглеждането им, за да станат независими и активни членове на обществото.

9.2 Всички по-горни положения се прилагат и за виртуалните представяния.

9.3 По-специално, съдържание, което е оскърбително, клеветническо или по какъвто и да било друг начин унизително, е също незаконосъобразно.

9.4 Забранено е също съдържание, което нарушава правото на защита на личната неприкосновеност и правото на собствен имидж, ако нарушава правата на трети страни. Авторът трябва по-специално да гарантира, че подадени фотографии, графики и видеа изобразяват единствено хора, които са дали съгласието си за публикуване на техния образ на платформи като cognitus.com и на по-нататъшната му употреба от страна на компания, преди всичко за реклама. В този контекст не е съществено дали работите включват само човек, който е инцидентен относно предмета, т.е. е във фона на основния мотив на образа, фотографията или видеото, и в голяма степен убягва от вниманието на зрителя и няма влияние върху предмета на работата. Съгласието на съответния законен настойник трябва да бъде получено, ако изобразеното лице няма пълна правоспособност.

9.5 Забранено е също съдържание, чието ползване на платформата или от трети страни, по-специално клиенти, би нарушило права, свързани с авторско право, дизайн, защита на представянето и търговската марка на трети страни. Съдържание, предмет на ползване на права чрез Обществото за музикално изпълнение и права за механична репродукция (GEMA) не може да бъде подавано на Дизайн академия “Когнитус” при никакви условия.

9.6 Освен това на автора не е позволено да създава хипер връзки в своя потребителски профил, които насочват към предлагания на трети страни, когато съответните уеб сайтове имат съдържание, което е обект на гореописаните положения.

9.7 Съдържание, което нарушава горните разпоредби или всяко друго осъдително съдържание може да бъде докладвано на Дизайн академия “Когнитус”, използвайки процедура, проектирана за тази цел.

10. Вируси и други видове вреден код

Забранено е качването на вируси, троянци, съответни скриптове и програми и сходни вредни кодове на платформата. Същото се прилага за отказ-на-услуга и сходни атаки (например хакване) на платформата и/или индивидуални потребителски профили.

11. Отговорност на Дизайн академия “Когнитус”

Дизайн академия “Когнитус” е отговорна в съответствие със законовите разпоредби, предмет на следните ограничения:

11.1 Дизайн академия “Когнитус” няма да бъде отговорна за вреди, понесени от автора като резултат на загубата на данни, където вредата е би могло да бъде избегната чрез редовен и пълен backup на всички съответни данни от страна на автора.

11.2 В случай на слабо небрежни действия или пропуски, отговорност от страна на Дизайн академия “Когнитус” е изключена за вреди, които нормално не са свързани с този вид споразумение или които са били непредвидими, освен ако няма включена вреда за живота, тялото или здравето или отговорността е предмет на българското законодателство.

 12. Нарушения срещу Клаузите за ползване

Дизайн академия “Когнитус” си запазва правото да предупреди автора за нарушаване на тези клаузи на ползване и/или временно или за постоянно да спре неговия творчески акаунт, за да гарантира, че той спазва своите задължения. Авторът ще бъде уведомен за всяко предупреждение или спрян акаунт в писмена форма. Договорното взаимоотношение може също да бъде прекратено при извънредни обстоятелства. Всички други права да се следват по-нататъшни предявявания на претенции остават непроменени.

13. Срок и прекратяване на потребителското споразумение

13.1 Потребителското споразумение се сключва за неопределен срок.

13.2 Авторът може да прекрати споразумението  по всяко време с предизвестие от четири седмици. Като общо правило, четириседмичният период на предизвестие се прилага също за Дизайн академия “Когнитус”. Потребителското споразумение и проектните клаузи не могат да бъдат прекратени, докато дадена идея на автора е все още част от даден проект, който все още не е приключен или е включен в процес на избор /селекция/. Един проект се счита за приключен, дори когато той продължава да бъде достъпен като препоръчителен проект на платформата.

13.3 Дизайн академия “Когнитус” и автора, така или иначе, са упълномощени да подадат незабавно уведомление за прекратяване /предизвестие/ при изключителни обстоятелства във връзка с важни причини, по-специално в случай на сериозни нарушения на настоящите клаузи на ползване, особено нарушение на задължението за акуратно осигуряване на изискваните данни, на принципите на гласуване или в случай на загуба или при подозрение за злоупотреба, на информацията за логване от страна на трета страна.

13.4 В случай, че потребителският акаунт е бил спрян или Дизайн академия “Когнитус” прекратява споразумението по важна причина, на съответния автор е забранено да се регистрира отново за платформата и да отвори нов потребителски акаунт, докато Дизайн академия “Когнитус” не даде своето изрично предварително съгласие.

14. Защита на данните

Цялата информация, свързана със защитата на данните и сигурността на данните може да бъде намерена Политика за поверителност на данните на Дизайн академия “Когнитус”

15. Промени в Клаузите на ползване

15.1 Дизайн академия “Когнитус” си запазва правото да променя настоящите клаузи на ползване по всяко време. Промени или нови клаузи на ползване ще бъдат съобщени на автора по e-mail.

15.2 Новите клаузи на ползване ще бъдат считани за договорени, ако авторът пропусне да оспори тяхната валидност в рамките на 14 дни от получаването им по e-mail. Всяко възражение трябва да бъде направено писмено. В своя Дизайн академия “Когнитус” ще направи специална отметка на възможността за възражение, на крайния срок и на последствията за автора. Ако авторът направи възражение, всяка от страните е управомощена да прекрати потребителското споразумение писмено с предизвестие, приложимо при нормално прекратяване.

15.3 Възможността за промяна на клаузите на ползване в съответствие с горепосочените положения не съществува за изменения, които имат отрицателен ефект върху съдържанието и степента на съществените опции за ползване на платформата за автора, т.е. конкретно участие в проекти и за въвеждането на нови задължения за автора, които преди това не са били включени в клаузите на ползване.

16. Заключителни разпоредби

16.1 Ако авторът е бизнесмен по смисъла на Търговския закон, юридическо лице, подчиняващо се на публичното право или самостоятелно предприятие /едноличен търговец/ според публичното право, мястото на юрисдикция за всички правни спорове, които произхождат директно или индиректно от договорното взаимоотношение между Дизайн академия “Когнитус” и автора, е Русе, България.

16.2 Законите на Република България ще се прилагат изключително към договорното взаимоотношение между Дизайн академия “Когнитус” и автора, както и към настоящите клаузи на ползване. Прилагането на международното частно право е изключено.

Посредством подаването на идея към проекта, авторът приема клаузите за ползване и настоящите проектни клаузи.

1. Обхват

1.1 Следните Проектни Клаузи са законовата основа за вашето участие в този проект.
В §3 ние определяме правата, които вие предоставяте на
Дизайн академия „Когнитус”, когато вие подавате идея.
В §4 ние определяме правата, които вие предоставяте на клиента. От §4.2 нататък, вие ще намерите подробности относно това кои права предоставяте на клиента веднъж след като проектът е завършен, ако те решат да лицензират вашата идея.
В §5 вие ще намерите важна информация относно това за какво вие ще бъдете  отговорни (например, да уважавате авторските права и изявления, когато какъвто и да е материал на трета страна е използван във вашето подаване).

2. Право да бъдете назован като Автор

Приемайки настоящите проектни клаузи и клаузите за ползване, авторът се отказва от всяко право да бъде назован като автор, ако клиентът пожелае това, при лицензирането на идеята на автора. Ако клиентът не закупува идеята, Дизайн академия “Когнитус” ще гарантира, че авторът е назован като автор.

3. Предоставяне на права за ползване на Дизайн академия “Когнитус”

МОЛЯ ОТБЕЛЕЖЕТЕ. ВАЖНО!

Подавайки идея към проекта, авторът предоставя правата за ползване, описани в раздел 3, на Дизайн академия “Когнитус”.

3.1 Авторът подаващ идея към проект предоставя на Дизайн академия “Когнитус” не-изключителни прехвърляеми права, без ограничение върху времето, пространството или съдържанието, да ползва идеята, включително свързани творчески работи и всички коментари, подадени в добавка, в степен, необходима за функционирането на платформата. По-конкретно, авторът предоставя на Дизайн академия “Когнитус” правото да прави всеки коментар и/или идея и свързаните работи на платформата достъпни за трети страни и да прави всякакви репродукции, необходими за тази цел. Авторът предоставя на Дизайн академия “Когнитус” правото да редактира въпросните работи, за да ги представи по-благоприятно на уеб сайта. Търговските марки на клиента и други свързани права могат да бъдат използвани само ако и когато клиентът изрично разреши това за осъществяване на съревнованието.

3.2 Авторът се съгласява да не експлоатира или ползва своята идея, или да я публикува по какъвто и да било друг начин, след края на периода на подаване, а вместо това да я направи разполагаема изключително за проекта в съответствие с клаузите на настоящите проектни клаузи.

3.3 Освен това, авторът предоставя на Дизайн академия “Когнитус” правото да направи коментарите и/или идеята и свързаните работи публично достъпни за целите на представянето отвъд пределите на проекта, да ги разпространява и да ги редактира, и особено да създава и представя резюмета или отделни снимки на видеота и текстове, умалени версии на фотографии ('thumbnails') и др. (само ако е позволено от страна на клиента).

3.4 Освен това, авторът предоставя на Дизайн академия “Когнитус” не-изключителното право, без ограничения върху съдържанието, времето или пространството, да използва идеите и свързаните работи във всяка среда за целите на разпространяването и популяризирането на проекта и/или идеи, подадени към проекта. За тази цел Дизайн академия “Когнитус” може да репродуцира идеите и свързаните работи, да ги разпространява, редактира, пренарежда, да ги направи публично достъпни, да ги излъчва или предава в публичното пространство по друг начин, като това включва по-специално превръщането им в налични или излъчването им чрез предаване на съдържанието към фиксирани или мобилни крайни устройства на други автори като част от автоматизирани абонаментни услуги (push услуги) или услуги за сваляне /даунлоудване/ (pull услуги) (например чрез подкаст, RSS емисия, Atom емисия, XML интерфейс или други технологии). Страните по настоящото споразумение считат, че правото на публично репродуциране включва също правото да се предоставя идеята и свързаните работи на уеб сайта, използвайки методи за възпроизвеждане на аудио и видео данни, които могат да бъдат получавани и едновременно пускани от авторите (streaming /стрийминг/), включително възможността за конфигуриране на стрийма по такъв начин, че излъчваните данни да могат да бъдат съхранявани от получателя. За да документира проекта и/или да популяризира платформата, Дизайн академия “Когнитус” може по-специално, да включи идеята на автора, самостоятелно или с идеите на други автори, в каталог на идеи, който ще бъде разполагаем за клиента при приключване на проект и който той може да репродуцира като различна форма на печатна публикация и да разпространи (включително като плакат), където това служи като подходяща форма на публикация за платформата, присъства на търговски панаири (по-специално под формата на банери, плакати, видео клипове), бъде достъпен като “най-добри практики” на платформата, също и заедно с други проекти, или да бъде принципно направен публично наличен, включително в съобщения за медиите или да бъде направен наличен за трети страни в процеса на стандартна работа за връзки с обществеността (например за външни прес доклади в журнали) – всичко единствено със съгласието на клиента.

3.5 За да осигури най-високото възможно ниво на осъзнатост и да постигне идеите на автора, авторът допълнително предоставя на Дизайн академия “Когнитус” правото да публикува идеите на автора и/или да ги публикува на уеб сайтове на външни доставчици, да направи репродукциите, които се изискват за това и да прехвърли индивидуалните работи (т.е. съответните файлове) на съответната трета страна, и/или да предостави на тези доставчици технически достъп до идеите за гореспоменатите цели, включително правото да репродуцират идеите за включване в техните собствени уеб сайтове – всичко само със съгласието на клиента. За да постигне споменатите в този под-раздел цели, Дизайн академия “Когнитус” може да използва популярни технически методи (например вградени функции). Поради това авторът се съгласява съответния доставчик трета страна да взаимства въпросните работи и да ги публикува.

3.6 Авторът няма да получи парично възнаграждение за предоставянето на горепосочените права за ползване на Дизайн академия “Когнитус”. В замяна на това, че ще получи правата, Дизайн академия “Когнитус” ще представи идеите на автора на платформата и ще му даде възможността да продаде идеите си на клиента.

3.7 От техническа гледна точка платформата е високо комплексна система с голям набор от линкове. Съдържанието на авторите се надгражда от съдържанието на различни потребители и е свързано с него по много начини и т.н. Освен това, като платформа за творчески услуги, платформата трябва да осигури висока степен на прозрачност и проследимост – покриваща също възможността за изследване и търсене из комплект минали събития. По тази причина предоставянето на права за ползване в съответствие с раздел 3 е неотменимо и се простира отвъд какъвто и да било край на потребителско споразумение. Затова съдържание, подадено от автора към платформата може да остане достъпно на платформата дори след като настоящото лицензионно споразумение бъде прекратено или авторът не е повече потребител на платформата поради други причини.

3.8 Дизайн академия “Когнитус” също се стреми, където е възможно, да разреши на автора всяка свобода да експлоатира своите идеи по отношение на трети страни, въпреки това поради NDA статуса на настоящия проект идеите в този случай ще останат само в рамките на този конкретен защитен от Дизайн академия “Когнитус”  частен план.

3.9 Гореспоменатите клаузи се прилагат съответно за представяне, осигурено от автора, което не може да бъде регистрирано или защитено (например концепция на проекта). В същото време представянето, осигурено от даден автор, се счита също, че е било предоставено дори ако то не може да бъде регистрирано или защитено (например като патент, бранд или авторско право) освен ако не е било изрично договорено друго.

4. Предоставяне на права за ползване на клиента

МОЛЯ ОТБЕЛЕЖЕТЕ. ВАЖНО!

Подавайки идея към проекта, авторът предоставя правата на ползване, описани в раздел 4, на клиента. Предоставянето на права на ползване в съответствие с раздел 4.2, е предмет на условието, предхождащо това, че клиентът решава да придобие идеята на автора. 

4.1 Участвайки в даден проект, авторът предоставя на клиента изключителното право на ползване, без ограничение върху съдържание, време или пространство, да представя неговите идеи и работи като такива, извън рекламни кампании или с цел да популяризира проекта, индивидуално или заедно с идеите и работите на други автори, участващи в проекта, във всяка среда. Освен това авторът предоставя на клиента правото да използва идеите и работите за целите на вътрешно и външно пазарно проучване и за подготовка на придобиването на изключителните права на ползване на идеите и работите. Това може да изисква разпространението и превръщането на идеите и работите в публично достъпни, ограничени до горепосочените цели.

4.2 Приемайки настоящото споразумение, авторът предоставя на клиента, предмет на обстоятелството, предхождащо решението на клиента, съответните права на ползване към идеята, която авторът е подал към проекта, заедно с всички работи, изпълнения и дейности, които идеята съдържа, и към елементи, защитени от авторско право, от защита на права за дизайн и представяне, свързани с идеята (оттук нататък наричани събирателно “работи”, за експлоатация по всички познати и непознати начини на използване, и по-специално до степента, описана подробно по-долу. Това включва по-специално – също в случаи, където права възникват на по-късен етап – изключителното, прехвърляемо право, неограничено от съдържание, време и пространство, и възможно да бъде под-лицензирано на части, да репродуцира идеята и всички работи, представяния и дейности, съдържащи се в идеята, без оглед дали за заплащане или не, да ги разпространява, излага /показва/, отдава под наем, да ги предоставя публично, и по-специално представя, изпълнява, показва, прави публично достъпни, излъчва, предава по кабел или други системи (кабелно пре-предаване), репродуцира чрез видео или аудио среда, да ги прави публични чрез екран, високоговорител или друго техническо средство, вече излъчвани програми или записи, направени на базата на публично предаване или да репродуцира по всякаква друга неопределена /невеществена/ форма, да редактира и ре-организира /пре-наредена/, както и да публикува и използва всякаква такава редактирана или ре-организирана форма.

4.3 Гореспоменатите права на експлоатация за комерсиални или популяризиращи цели включва по-конкретно:

4.3.1 Правото да репродуцира идеята и всички работи, представяния и дейности, съдържащи се в идеята, във всякаква веществена и/или невеществена, цифрова или аналогова форма например чрез отпечатване и размножаване чрез ксерокс или предаване към аналогова медиа (например опаковки, промоционален материал, реклами, афиши, книги, стикери, разпечатки, снимки, илюстрирани книги, книги, комикси, брошури, флаери, фотографии, фотокопия, фото-механични процеси, постери, списания, вестници), чрез цифровизиране /дигитализация/ или друга форма на дигитално съхранение и временно и/или постоянно да ги съхранява на всякакъв друг познат вид данни, видео и/или видео/аудио медиа като дискета, DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM, HD DVD, Blu-ray Disc, CD-ROM, CD-R, CD-RW, CD-Audio, Super Audio CD, аудио касета, винилова плоча, MMC, SD, MS, MS Pro, Flash Card, Smart Card, Secure Digital Card, флашка, MiniDisc, DAT, твърд диск, сървър, прокси сървър, USB stick и/или чрез предаване по интернет или други мрежи за данни или посредством предаване или в системи от бази данни; това по-специално включва също правото на ползване на идеята и всички работи, представяния и дейности, съдържащи се в идеята, за вътрешно фирмени и външно-фирмени представяния, във вътрешно-фирмени медии като intranet, PowerPoint презентации и за създаването и разпространиението на реклами в печатни медии и електронни средства за реклама, особено он-лайн;

4.3.2 Правото за разпространение или пускане в обръщение на идеята и всички работи, представяния и дейности, съдържащи се в идеята, по всеки познат начин и по всички физически аналогови и дигитални медии независимо или в комбинация с други работи, особено в подкрепа на продукт и/или да ги предложи на трети страни, по-специално за отдаване или наемане, независимо от дистрибуционния канал и обединяването, по-специално посредством разпространение на идеята и всички работи, представяния и дейности, съдържащи се в идеята по гореспоменатите дигитални или аналогови медии чрез търговци на едро, прекупвачи или търговци на дребно, поръчка по пощата и независимо дали чрез дистанционна продажба, електронна транзакция, безплатен трансфер или безплатна дистрибуция;

4.3.3 Правото за трансфер /прехвърляне/ на идеята и всички работи, представяния и дейности, съдържащи се в идеята, по всякакъв познат технически начин и да ги направи известни и по-специално публично достъпни. Това включва, по-конкретно, факта, че идеята и свързаните работи могат да бъдат съхранявани в дигитална форма в система за обработка на данни, от която те в последствие могат да бъдат взети от трети страни “при поискване /“по заявка“/ като стрийм или даунлоуд или всяка друга форма като дигитален сигнал по жична или безжична медиа и/или излъчени там с последствието, че съхраняваните данни са прехвърлени на получаващото устройство на третата страна, където те може да бъдат декодирани след съхранение, междинно съхранение или незабавно, т.е. превърнати в текст, образи и/или звук и да бъдат направени видими или чуваеми. Идеята и свързаните работи могат да бъдат също дадени на разположение на третата страна по такъв начин, че той/тя може да съхранява идеята и работите, съдържащи се там, и/или части от нея в неговото/нейното получаващо устройство и може да има достъп до тях нееднократно. Интерактивно ползване  чрез метода на поискване се характеризира с идеите, съхранявани в дигитална форма и така бидейки на разположение на членовете на общността, които не присъстват при източника, където те са достъпни, и бидейки направени достъпни по такъв начин, тези членове на общността имат достъп до тях и могат да поискат тяхното прехвърляне в други моменти и места, дори ако прехвърлянето на работите към трети страни се осъществява в момент, по-късен във времето от поискания. Он-лайн правото на ползване съществува независимо от формата на прехвърляне, избрана от клиента или получателя на лиценз от него за ползване на защитения материал, и включва, например, интерактивни или не-интерактивни он-лайн системи, електронни бази данни, интернет, World Wide Web, соицални мрежи и платформи като YouTube, Twitter, XING, Google+, LinkedIn или Facebook, Apps, IRC или новини, споделяне на файлове или осигуряване на услуги на приложения;

4.3.4 Правото за изпращане или препращане на идеята и всички работи, представяния и дейности, съдържащи се в идеята, на трети страни, независимо дали в 'аналогова или дигитална' форма, дали посредством мрежи от данни под формата на абонамент или даунлоуд услуги (например чрез стрийминг, видео на поискване /VOD, по заявка/,  подкастинг, уебкастинг, симулкастинг, IPTV, мобилна TV, пуш услуги (като RSS новини, XML интерфейс и др.) и пул услуги от всякакъв вид) или чрез традиционни начини на прехвърляне /предаване/ като публично или частно излъчване, повторно излъчване и повтарящо се излъчване по радио, телевизия или сходни системи на комуникация и приемане, електромагнитни вълни, електронни устройства, по жица, кабел, сателит, антенни системи, дигитални средства на комуникация и друго техническо оборудване, независимо дали чрез собствени средства на клиента или чрез публични или частни предаващи /излъчващи/ компании;

4.3.5      Правото да се публикува идеята и всички работи, представяния и дейности, съдържащи се в идеята, първо под всяка желана форма в даден момент във времето, избран от клиента, независимо дали по някакъв вид веществена медиа или в невеществена форма (например по интернет), независимо дали самостоятелно или в комбинация с друго съдържание като колекция или мултимедийна работа или като част от енциклопедия;

4.3.6 Правото за комерсиално използване на идеята и всички работи, представяния и дейности, съдържащи се в идеята, чрез изработката и продажбата на стоки от всякакъв вид (например кукли, играчки, плюшени животни, спортни артикули, стоки за домакинството, банята и кухнята, облекла, печатни материали включително комикси, медиа за звуково съхранение, предмети за глава, копчета) и/или да използва медиите, изброени и описани в този под-раздел, пласирането на услуги от всякакъв вид като използва условията, имена, заглавия, фигури, илюстрации или други връзки /отношения/, свързани с идеята и всички работи, представяния и дейности, съдържащи се в идеята, включително правото да експлоатира идеята като цяло или частично посредством производството и продажбата на игри/компютърни игри, включително интерактивни компютърни игри и/или други мултимедийни продукции и/или други форми на работа и да популяризира стоки и услуги от всякакъв вид, използвайки такива елементи или посредством редактирани или нередактирани извадки от видеа (“мърчандайзинг право”);

4.3.7 Правото да видоизменя, редактира, комбинира, подрежда идеята и всички работи, представяния и дейности, съдържащи се в идеята, по всякакъв начин, особено чрез корекция и превод на всякакъв друг език, чрез удължаване, преустрояване, прибавяне, адаптиране, допълване, чрез включване в бази данни или чрез създаването на събрани работи, чрез заместването на образи и фигури, чрез промени на характеристиките на фигурите или позволявайки подобни действия да бъдат предприемани от трети страни и да публикува, експлоатира или да е публикувал и експлоатирал редактираните или пре-подредени работи по който и да е начин от описаните в горните клаузи.

4.3.8 Предоставените права съществуват, независимо от технологията, използвана за база за ползването на правото. По-специално, предоставянето / прехвърлянето на права за ползване не е обвързано с формата на предаването /трансмисията/ на данните (аналогово или дигитално), с начините на предаване на данни, използвани в момента или с вида на получаващото устройство на крайния потребител. Клиентът е специално упълномощен да позволи този достъп чрез всякакъв вид оборудване или устройство, което е технически способно да поиска и / или представи осигуреното съдържание. Достъпът може да бъде осъществен по-конкретно с помощта на фиксирани устройства (например персонален компютър, приемник за цифрова телевизия или интернет терминал) и мобилни крайни устройства, по-конкретно мобилни телефони (чрез WAP, SMS, i-mode и всякакви други по-нататъшни стандарти), смартфони, електронни органайзери, така наречените персонални дигитални асистенти (базирани на операционни системи като Stinger, EPOC, Palm OS, Windows CE/Pocket PC), по-специално чрез жични връзки (телефонни мрежи, телевизионни кабелни мрежи, ISDN, DSL, интернет фиксирана линия и др.), чрез безжични връзки (безжично местно отклонение, сателит, радио [по-специално DVB-H], мобилни телефонни мрежи [GSM, CDMA, HSCSD, GPRS, 3G, UMTS], безжичен LAN) или в процеса на синхронизация с други електронни устройства (например чрез кабелна или мрежова връзка, Bluetooth или infra-red) и на базата на различни стандарти за трансмисия и презентационни формати (например TCP/IP, SMS, MMS, EMS, PMS, смарт съобщения, DVB, HTML, WML, cHTML, e-mail) при всички он-лайн услуги, мрежи за данни и (теле-) комуникации, по-конкретно интернет.

Клиентът трябва да може да използва идеята изцяло и изключително и да я използва комерсиално, по-специално за рекламни цели и през всички медии.

4.4 Освен това и в прибавка и отвъд горните клаузи, е уговорено, че ако авторът е сътворил компютърна програма, само клиентът ще бъде упълномощен да упражнява каквито и да било собственически права към компютърната програма.

4.5 Клиентът е упълномощен по негово усмотрение и без отделното съгласие на автора да прехвърли правата, описани в раздел 4, на трети страни или да позволи трети страни да упражняват такива права, независимо дали в оригиналната форма или в редактирана форма. Това се прилага независимо от съдържанието и обхвата на лицензионните условия, договорени със съответната трета страна, т.е. независимо дали чрез прехвърлянето на изключителното право на ползване или чрез назначаването на индивидуално или няколко включващи всичко или не-изключителни права на ползване, ограничени с оглед на съдържание и/или време и/или пространство.

4.6 Горните клаузи се прилагат също в случай, че идеята и всички работи, представяния и дейности, съдържащи се в идеята, са били комбинирани със защитен материал на трета страна. Ако колективна творческа /авторска/ работа със споделено притежание на авторски права е резултат от комбинирането на работите с друг защитен материал, тук авторът се съгласява на експлоатацията на колективната работа до степента, определена от горните клаузи.

4.7 Ползването на материал, покрит от лицензионни клаузи за отворен достъп или отворено съдържание, за разработването и създаването на проектната идея е забранено, независимо дали това е направено от автора или трети страни. Авторът гарантира, че няма да използва такъв материал.

4.8 Идеята ще остане видима на платформата дори след като е продадена на клиента. Тя ще бъде обаче отбелязана като продадена ('Избор на Клиента').

4.9 Авторът се отказва от правото си да бъде наименован като автор при експлоатацията на идеята. Дизайн академия “Когнитус” ще работи за убеждаване на клиента, че авторството на автора трябва да бъде признато като на автор и че той трябва да бъде наименован като такъв в придружаващия материал в случаи, където не е възможно да се постигне такова споменаване на мострите /образците/ на работата.

4.10 Където авторът е използвал материал и/или работи на трети страни в процеса на разработване и подаване на идеята (например снимки от публично достъпни бази данни, шрифтове, текстови образци или подобни), той също предоставя на Дизайн академия “Когнитус” и на клиента права на ползване на материала на тази трета страна и на тези работи на третата страна в съответствие с клаузите на раздел 4.10. Единственото изключение от това са тези части от идеята, които е възможно да се идентифицират като използвани за илюстративни цели и са отбелязани като такива компоненти, използвани единствено за илюстративни цели и са изрично озаглавени “МОСТРА” или “ОБРАЗЕЦ” в идеята. Материали на трета страна и работи на трета страна, които не са отбелязани като такива, ще бъдат третирани като собствени работи на автора.
 
4.11 Предхождащото условие за предоставяне на права в съответствие с раздел 4 ще бъде считано, че е спазено, когато клиентът е взел решението да придобие правата за дадена идея на автора, както е определено в раздел 4, клиентът е информирал Дизайн академия “Когнитус” за това писмено и Дизайн академия “Когнитус” съответно е информирал автора писмено. Авторът ще предостави лицензионните права за идеята на клиента незабавно, след като предхождащото условие влезе в сила и авторът е бил информиран и помолен да подпише непосредственото лицензионно споразумение.

4.12 Дизайн академия “Когнитус” незабавно ще уведоми автора писмено в случаи, където клиентът желае директно лицензиране на права от страна на автора. Авторът и клиентът могат след това да постигнат споразумение за обхвата на предоставените права – ако е необходимо с Дизайн академия “Когнитус”като посредник. Дизайн академия“Когнитус” ще предостави образец на споразумение при поискване.

4.13 Предоставянето на права на ползване в съответствие с раздел 4 остава незасегнато от прекратяването на договорното отношение между автора и Дизайн академия „Когнитус” и основните клаузи на ползване.

4.14 Гореспоменатите клаузи се прилагат съответно за изпълнение, осигурено от автора, което не може да бъде регистрирано или защитено (например концепция на проекта). В същото време, изпълнението, предоставено от даден автор, също се счита че е предоставено дори ако то не може да бъде регистрирано или защитено (например като патент, бранд или  авторско право), освен ако изрично не е договорено друго.

5. Гаранция на автора, освобождаване от отговорност

5.1 Авторът гарантира, че той сам е разработил всички идеи и работи, свързани с идеите, заедно с отделните елементи, и че той е собственика на всички права, които са необходими, за да предостави правата на ползване в съответствие с раздели 3 и 4 и да отговори на всички други приложими условия. Авторът гарантира също, че неговите идеи и свързани работи са свободни от каквито и да било права на трети страни.

5.2 Авторът гарантира също, че той няма да подаде или предложи каквото и да било съдържание, по-специално идеи или работни образци, които незаконно навлизат в правата на трети страни или където съдържанието е неприемливо в съответствие с горните клаузи. Авторът трябва да провери дали неговите идеи и свързаните работи нарушават правата на трети страни. Признаци за такива договорни нарушения са дадени /са налице/, когато, по-конкретно,

5.2.1 Работи, предмет на авторско право, например графики, видеа, снимки или текст (дори когато е редактиран или прехвърлен, освен ако оригиналът не може да бъде повече различен), са използвани, а не са създадени от самия автор;

5.2.2 Идеите съдържат представяния, предмет на авторско право или свързани права като записи на живо от концерти, пиеси, циркови представления и други, или части от тях, или включи други представяния, защитени от други свързани права като телевизионни програми (включително начални и заключителни сцени);

5.2.3 Трети страни са сътрудничили при производството на съдържанието по такъв начин, че са способни да придобият спомагателно авторско право, например за запис, режисиране, редактиране, звуко-инженерство, работа с камера и други, освен ако въпросните лица са се съгласили на експлоатирането на идеята, създадена с тяхното сътрудничество на платформата;

5.2.4 Съдържанието включва лична или друга деликатна информация относно лица или групи от хора, освен ако необходимото съгласие и/или експлоатационни права са били получени от автора;

5.2.5 Третите страни са описани във фотографии или видеа по такъв начин, че те играят главна роля що се отнася до тяхната значимост за снимката/видеото, освен ако авторът е получил тяхното изрично съгласие за сцената и за експлоатирането от резултатите на платформата.

5.3 Авторът гарантира също, че той не е възпрепятстван от какъвто и да било наемен договор или друго такова споразумение, да допринесе към съответната идея и да участва с нея в проект.

5.4 Авторът ще предпази Дизайн академия “Когнитус” и клиента от всякакви претенции, които трети страни може да предявят срещу Дизайн академия “Когнитус” или клиента за нарушаване на техните права като резултат от идеите, подадени от автора. Дизайн академия “Когнитус” или клиентът ще информират автора незабавно за всякакви такива твърдения писмено. Авторът ще положи всякакво усилие да подкрепя Дизайн академия “Когнитус” и клиента при подготовката на подходяща защита. Авторът ще поеме всякакви разходи, понесени от Дизайн академия “Когнитус” и клиента в тази връзка, включително разумни разходи за правна защита. Авторът е упълномощен да докаже, че фактическите разходи, понесени от Дизайн академия “Когнитус” или клиента, са по-ниски от предявените /претендираните/.

5.5 Същото се прилага в случай на претенции, предявени от трети страни, когато авторът нарушава законови положения на трети страни, по-специално права върху търговска марка или лични права или други законови положения (като забрани, съдържащи се в Закона срещу нелоялните практики – UWG) чрез предмета на съдържанието, независимо от неговото авторство.

6. Дизайн академия “Когнитус” си запазва правото да извършва промени в регламента на организираните от нея конкурси, курсове, конференции и др. без да уведомява участниците в тях, ако това не влияе на крайния резултат и не нарушава авторските права на участниците.

 

Общи условия за участие в промоционална кампания – Tомбола с награди на Когнитус ООД, под наименование “Месец на безплатните курсове”  за периода 01.02.2018 – 28.02.2018 и публикувана и промотирана на страницата на Организатора във Фейсбук.

Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в Промоционална кампания - томбола (“Кампанията”, “Томболата”), която е организирана от Когнитус ООД , дружество с ограничена отговорност, надлежно учредено и валидно съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието под ЕИК 204580503, със седалище и адрес на управление България, гр. Русе 7000,ул. “Добруджа” № 4. Общите условия са публикувани на сайта www.cognitus.bg, като за кореспонденция се използва следната ел.поща: office@cognitus.bg . ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА - Промоционалната кампания (Томболата) се провежда в периода от 01.02.2018 г. до 28.02.2018 г. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА - Кампанията (Томболата) се провежда на територията на Република България. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА - Право на участие в Томболата автоматично придобива всяко физическо лице (“Участник”, “Потребител”, “Клиент”), което е попълнило анкетна карта публикувана в сайта на Когнитус или на страницата на фирмата във Фейсбук. Правилата са валидни както за нови, така и за настоящи и предишни клиенти на Когнитус ООД. Не се изисква изрично волеизявление от страна на Участника, за да придобие същият право на участие в Томболата, нито пък такова с което да се откаже от възможността да се възползва от наградата. НАГРАДИ НА ТОМБОЛАТА И ТЕГЛЕНЕ - Тегленето ще се извърши за следните видове награди: 2 безплатни билета за участие във всеки един от семинарите, които Когнитус ООД организира към момента на тази кампания, но не повече от 2 билета за едно събитие. Ако след изтеглянето на Томболата и определяне на печелившите, повече от 2 човека изявят желание да се запишат за участие в един и същи курс, то първите двама ще получат правото на безплатно участие. На останалите участници ще бъде предложено да се възползват от безплатно участие в някой от другите активни към момента курсове или да си запазят правото да използват безплатния билет за същия семинар, организиран в бъдеще. Организаторът ще изтегли печелившите участници на 01.03.2018 г. на случаен принцип в присъствието на Нотариус. В срок до 05.03.2018 г. имената на печелившите участници ще бъдат обявени на Интернет- страницата на Организатора: www.cognitus.bg, като Организаторът ще провери дали сред изтеглените печеливши има възползвали се от правото на отказ. В случай, че такива бъдат открити, отказалият се изтеглен ще бъде заменен с резервен печеливш участник. Информация за обявените печеливши ще бъде публикуван и на Фейсбук страницата на Когнитус ООД. С цел да се съхранят личните данни на печелившите ще бъдат публикувани единствено първото име и фамилията им, както и последните четири цифри от телефонния номер. Всеки печеливш ще получи и писмо от представител на Организатора на посочения от него e-mail. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ – Наградите ще бъдат връчени на печелившите от представител на Организатора непосредствено преди началото на всеки семинар.  Начинът на получаване на наградите ще бъде отново подробно обяснен на печелившите в писмо по e-mail от представител на Организатора при съобщаване на личния им резултат. В случай че наградата е спечелена от участник, който е подал неточни или непълни данни и не може да бъде открит и не се свърже с Когнитус до 05.02.2018 г., наградата ще бъде предоставена на следващия по ред резервен печеливш. В случай че наградата е спечелена от участник, който откаже да се възползва от нея по каквато и да е причина, той няма право да претендира за обезщетение или право да получи левовата равностойност, равняваща се на стойността на билета. В тази връзка, спечелената награда може да бъде преотстъпена на трето лице без изрично упоменаване на този акт. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА (ТОМБОЛАТА) - Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в Кампанията (Томболата). ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ - Томболата се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. С попълването на формата за кандидатстване за, потребителят  се съгласява неговите лични данни да бъдат обработвани от Дружеството в качеството му на администратор на лични данни с цел търговска информация, маркетинг и реклама и други. Всички Печеливши с получаване на наградата се съгласяват, че техни лични данни, включително, но без да се ограничава до техен образ, глас, имена и изявления на участниците, могат да се използват напълно безплатно от Организатора за целите на настоящата кампания, в това число да се публикуват на интернет страницата двете им имена и последните четири цифри на телефонния им номер. Ограничаване на отговорността-Организаторът има право да запазва информация, предоствена от Участниците, както и да я предоставя на съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на организатора или на трети лица, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от съответните държавни органи. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на интернет страницата, вследствие на експлоатиране на оборудването на Участника. Временни санкции - Организаторът има право незабавно и без предизвестие да спира и ограничава участието на Участник, когато последният действа в противоречие със закона, настоящите Общи условия, Правилата за работа на Интернет страницата, морала и добрите нрави. В горните случаи Организаторът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи на Участника или трети лица.  Защита на личните данни - Със заявяване на искане за кредит в периода на Кампанията се счита, че Участникът е изразил съгласие предоставените от него данни да бъдат съхранявани и обработвани от Организатора. Всеки Участник има право на достъп и поправка на своите лични данни съгласно Закона за защита на личните данни. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Организаторът отговаря за защита на информацията на Участниците, станала им известна по повод на кампанията, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица. Описаните по-горе цели, за които може да се ползва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Организатора. Организаторът се задължава да не следи, редактира или разкрива никаква лична информация за Участника или за участието му в кампанията и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: • е получил изричното съгласие на Участника при регистрацията или в по-късен момент • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са упълномощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури • информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на Организатора за дейности, свързани с провеждане на кампанията • други, посочени в закона случаи. Информацията по предходната алинея може да бъде разкривана и предоставяна на трети лица единствено за посочените по-горе цели или други не забранени от закона цели. Други условия - За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената по-горе процедура. В случай че не бъде постигнато съгласие, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище в град Русе.

 

 

Политика за личните данни

Партньори на академията